Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m.
Mokyklos veiklos srities „Rezultatai“ įsivertinimo
 išvados

1. Daugumos mokytojų nuomone, mokiniai geba dirbti komandoje, kontroliuoti savo veiksmus, elgesį. 
2. Mažiau nei pusės  mokinių tėvų nuomone, imdamiesi naujų užduočių ar darbų, jų vaikai pasitiki savimi ir savo jėgomis.                                                                                                                                        3. Didesnė mokinių tėvų dalis sutinka, kad jų vaikai moka valdyti savo emocijas. 
4.Išnagrinėjus mokyklos svetainėje aprašytus projektus, renginius (Tolerancijos dienos paminėjimas, pagyvenusių žmonių dienos paminėjimas, projektas „Visi skirtingi, visi vienodi“,  ir kt.) matoma, kad mokyklos mokiniai pripažįsta kitų teisę būti kitokiems, nei jie yra, gerbia kitą asmenį ir yra geranoriški. 
5. Mokykla yra parengusi programą ir įsitraukusi į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, mokiniai įvairiomis veiklomis motyvuojami rinktis sveiką gyvenimo būdą. 
6. Mokinių socialumas ugdomas organizuojant įvairius projektus, akcijas. 
7. Siekiant pažinti mokinius vykdomi tyrimai: patyčių paplitimo, 1  klasių mokinių adaptacijos. 
8.Įvairios veiklos, susitikimai, išvykos, įvairių profesijų žmonių vedamos pamokos padeda mokiniams projektuoti savo gyvenimą. 
9. Mokykloje pakankamai dėmesio skiriama mokymui įsivertinti savo žinias ir gebėjimus. Tai patvirtina mokytojų ir tėvų atsakymai anketose. Tai įtakoja mokymosi ūgtį. 
10. Mokiniai, įsivertindami, įgyja veiklos planavimo įgūdžių, gali planuoti veiksmingą mokymąsi, siekiant tolimesnės pažangos. 
11. Mokymosi planavimas grindžiamas aiškiu mokymosi tikslų ir uždavinių supratimu. 
12. Planuojant labai svarbu atsižvelgti į mokinio individualius poreikius, pasiekimų lygį, mokymosi stilius ir polinkius. 
13. Mokyklos (mokytojo) tikslas – ne perteikti kuo daugiau žinių, o ugdyti ir brandinti mokinio asmenybę, padėti jam pasiruošti mokymuisi visą gyvenimą,  išmokyti mokytis ir išugdyti norą tobulėti. 
14. Mokyklos pasirinkta strategija ir metodai padeda mokytis  ir siekti pažangos. 
15. Didesnė dalis tėvų ir dauguma mokytojų mano, kad  mokykla turi savitų ugdymo pasiekimų. 
16. Didžioji dalis tėvų yra patenkinti savo vaiko mokymosi rezultatais. 
17. Visi mokytojai sutinka, kad mokykloje analizuojami apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio rezultatai. 
18. Visi mokytojai sutinka, kad ugdymo turinys, mokymosi priemonės ir metodai koreguojami, naudojantis turima vertinimo informacija. 
19. Visi mokytojai sutinka, kad mokykloje kiekvieno mokinio bendrųjų gebėjimų pažanga yra pastebima ir įvertinama. 
20. Dauguma mokytojų sutinka, kad sistemingai apmąstoma mokinių, klasių pasiekimų dinamika. 21. Visi mokytojai sutinka, kad mūsų mokykla tinkamai parengia mokinius tolesniam mokymuisi. 
22. Dauguma mokytojų sutinka, kad mokyklos bendruomenė efektyviai išnaudoja el. dienyno galimybes tarpusavio bendravimui.

Rekomendacijos

1. Sudaryti daugiau galimybių mokyklos bendruomenei siūlyti ir įgyvendinti  iniciatyvas. 
2. Vykdyti veiklas, kurios padėtų ugdyti mokinių laiko planavimo supratimą. 
3. Organizuoti veiklas, atskleidžiančias asmenybės unikalumą, ugdančias pasitikėjimą savo jėgomis.
4. Tėvų susirinkimų, individualių pokalbių metu daugiau dėmesio skirti tėvų švietimui apie mokinio pasiekimų ir pažangos įsivertinimo reikšmę ugdymui. 
5. Konsultuoti tėvus apie vaikų gebėjimo veikti naujose, nestandartinėse situacijose ugdymą. 
6. Periodiškai analizuoti vaiko ugdymosi pažangą. 
7. Skirti daugiau dėmesio mokymui įsivertinti savo žinias ir gebėjimus. 
8. Sudaryti daugiau galimybių sistemingai apmąstyti mokinių, klasių pasiekimų dinamiką. 
9. Skirti daugiau dėmesio savitų ugdymo pasiekimų stiprinimui. 
10. Efektyvinti mokyklos bendruomenės naudojimąsi el. dienyno galimybėmis tarpusavio bendravimui.
Veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m.
Atlikto mokyklos veiklos srities  „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ įsivertinimo  
išvados

1. Daugumos mokytojų nuomone, mokiniai geba savarankiškai susirasti reikiamą informaciją, klausti ir paprašyti pagalbos. 
2. Mokiniai geba aptarti ir įsivertinti savo mokymąsi. 
3. Pamokų metu mokomasi sieti, suvokti, patikrinti savo supratimą nuolat grįžtant prie išmoktų dalykų.
4. Dauguma mokytojų mano, kad mokiniai geba mokytis bendradarbiaujant.      
5. Mokiniai geba išsakyti savo mintis, išklausyti kitus, klausti, diskutuoti, ginti savo nuomonę. 
6. Mokinių įsivertinimas vykdomas sistemingai. 
7.Mokykloje naudojami įsivertinimo būdai ir metodai ugdo pozityviąsias mokinių vertybes, skatina kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį. 
8. Nors mokytojai skatina mokinius bendradarbiauti, tačiau tik dalis mokinių sulaukia pagalbos ir palaikymo iš bendraklasių. 
10. Mokiniams sudaromos sąlygos ir galimybės siekti daugiau ir įgyvendinti kūrybines idėjas.

Rekomendacijos

1. Sudaryti daugiau galimybių mokiniams gebėti aptarti ir įsivertinti savo mokymąsi. 
2. Stiprinti mokinių gebėjimą mokytis bendradarbiaujant. 
3. Skatinti mokinius labiau išsakyti savo mintis, išklausyti kitus, klausti, diskutuoti, ginti savo nuomonę.
4. Stiprinti mokinių gebėjimą aptarti ir įsivertinti mokymosi gebėjimus bei pasiekimus  kartu su tėvais. 5. Skatinti mokinių bendradarbiavimą, mokėjimą džiaugtis savo ir draugų pasiekimais. 
6. Ugdymo procese dažniau taikyti integruoto mokymo veiklas. 
Mokinių tėvų dėmesiui dėl mokyklinių uniformų
    Informuojame, kad tėvų pageidavimu, 2019-2020 m.m. sudarytos galimybės mokyklinę uniformą   įsigyti dviejose parduotuvėse: „Manovita“ (H. Manto g. 6 ir e-parduotuvėje) ir „8ToGo“ (PC „Europa“, Konstitucijos pr. 7A, III a. ir e-parduotuvėje, prekybos sala nuo rugpjūčio 5 d. veiks: PC PANORAMA, Saltoniškių g. 9 ).
                                                   
Privalomos mokyklinės uniformos dalys: švarkas /megztinis, kelnės, sarafanas, kaklaraištis (berniukams), emblema.
2020-04-12 laiškas
Laba diena,
esate mūsų pastovūs klientai.
Informuojame, kad mūsų įmonė jau ruošiasi mokyklinių uniformų pardavimo sezonui ateinantiems mokslo metams.
Stengsimės pagaminti daugiau produkcijos iš anksto, kad visi mūsų pirkėjai būtų aprengti laiku.
Atnaujiname mūsų klientų sąrašus, jeigu uniformas siūsitės mūsų įmonėje, prašome patalpinti informaciją apie mūsų paslaugas Jūsų mokyklos svetainėje. Norintiems įsigyti uniformą rugsėjo 1 d., siūlome registruotis iki birželio 30 d. 
Tikimės sklandaus darbo ir tolimesnio bendradarbiavimo. 
Laukiame Jūsų atsakymo. 
 
Pagarbiai UAB “Manovita”
Kontaktai: (8 5) 230 53 84
Mobilus Tel. +370 670 31 537El.paštas: info@manovita.lt
Web: www.manovita.lt
Mokyklinė uniforma
UAB „Manovita“
Darbo užmokestis
Prisegti failai
2017-2018 m.m. veiklos įsivertinimas
Atlikto mokyklos veiklos srities „Rezultatai“  įsivertinimo
 išvados   

 1. Dauguma tėvų aptaria su mokytojais individualią savo vaiko mokymosi pažangą, tačiau apie  25%  tėvų teigia, kad su mokytojais individualios vaiko mokymosi pažangos neaptaria.
 2. Tėvų teigimu, dauguma jų individualią savo vaiko mokymosi pažangą stebi ir su vaiku aptaria.
 3. Daugumos tėvų nuomone jų vaikai suvokia, kokių žinių jiems trūksta.
 4. Mokytojų teigimu, jie fiksuoja mokinio mokymosi pasiekimus ir aptaria su mokiniais jų daromą pažangą. 
 5. Mokinių teigimu, jie suvokia, kokių žinių jiems trūksta ir teigia, jog su mokytojais aptaria savo individualią mokymosi pažangą. 
 6. Mokiniams iš esmės sudarytos tinkamos sąlygos bręsti kaip asmenybėms: dauguma mokinių įtraukiami į projektinę veiklą, skatinamas mokinių dalyvavimas įvairaus lygmens konkursuose, palaikoma mokinių savivalda, ugdomos bendrosios kompetencijos (komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, socialinė ) organizuojamose  veiklose bei klasės valandėlėse. 
 7. Ugdant mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos atsiskleidžia veiklose, kurios organizuojamos mokyklos teritorijoje ir už jos ribų.
 8. Daugiau kaip pusė apklausoje dalyvavusių tėvų ir dauguma mokytojų sutinka, kad mokyklos bendruomenė efektyviai išnaudoja el. dienyno galimybes tarpusavio bendradarbiavimui. 
 9. Dauguma apklausoje dalyvavusių mokytojų sutinka, kad mokykla turi savitų ugdymo pasiekimų.
10. Dauguma apklausoje dalyvavusių mokytojų sutinka, kad mokykloje analizuojami apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio rezultatai, sistemingai apmąstoma įvairių mokinių grupių, klasių pasiekimų dinamika ir mokyklos indėlis į mokinių pažangą.
ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS MODELIS
Virtualus mokyklos pristatymas
Veiklos kokybės įsivertinimas
  Nuo 2016-2017 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui mokykla vadovaujasi „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika” (2016 m. kovo 29 d. Įsak. Nr.-267)


2014-2015 m.m. veiklos įsivertinimas
      2014-2015 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Pagalba mokiniui“.
Laisvos darbo vietos
Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.
Filosofija
      Nuo pirmųjų žingsnių prasideda visos didžios kelionės. Žengti drąsiai, palydėti atsakingai, eiti kartu.
2013-2014 m.m. veiklos įsivertinimas
 2013-2014 m.m.pradėtas trečias mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo etapas ir išnagrinėta veiklos   įsivertinimo sritis „Mokyklos kultūra“.
2012-2013 m.m. veiklos įsivertinimas
     2012-2013 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Ugdymas ir mokymasis“.
2011-2012 m.m. veiklos įsivertinimas
        2011-2012 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Mokyklos strateginis valdymas“.
2010-2011 m.m. veiklos įsivertinimas
           2010-2011 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Pasiekimai“.  
Išorės audito vertinimas
     Atlikto 2010 m. kovo 22-26 d. išorės audito vertinimo išvadose nurodyti mokyklos stiprieji veiklos aspektai:
1. Geras mokyklos mikroklimatas (1.1.)
2. Tvarką ir drausmę palaikantys susitarimai aiškūs ir bendruomenei priimtini (1.3.1.)
3. Neformalus mokinių ugdymas, padedantis tenkinti daugumos mokinių saviraiškos poreikius (2.1.5.)
4. Mokytojo aiškinimas ir nurodymai yra tikslūs ir suprantami mokiniams (2.3.3.)
5. Dauguma mokinių yra aktyvūs ir motyvuoti mokymosi dalyviai (2.4.1.)
6. Geri mokinių pasiekimai konkursuose, varžybose ir projektinėje veikloje (3.2.2.)
7. Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymas dalinės integracijos forma (4.3.1.)
8. Bendravimo, informavimo ir bendradarbiavimo su tėvais būdai (4.5.2.,1.1.4)
9. Įsivertinimo išvadų naudojimas, pagrindžiant tarpusavyje derančius mokyklos strateginį planą ir metinę veiklos programą (5.1.3.,5.2.2.)
10. Mokyklos vadovė kompetentinga, iniciatyvi ir demokratiška (5.3.1.)
2009-2010 m.m. veiklos įsivertinimas
           2009-2010 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Pagalba mokiniui“.
2008-2009 m.m. veiklos įsivertinimas
     2008-2009 m.m. pradėtas antras etapas ir išnagrinėta  vidaus audito sritis „Mokyklos kultūra”.
2007-2008 m.m. veiklos įsivertinimas
     Mokykloje 2007-2008 m.m. baigtas 7 pasirinktų sričių giluminis auditas.
Mokyklos veiklos pristatymas
Norėdami žiūrėti pristatymą spustelėkite mygtuką ↓
Emblema, vėliava
Mokyklos emblemą 2001 m. sukūrė žinomas dailininkas Gediminas Petras Pempė.
Mokyklos vėliavą 2008 m. sukūrė dailininkė Vilija Kačanauskienė pagal organizuoto konkurso nugalėtojų darbus.
Vizija
    Mokykla – saugi, orientuota į vaiką, turinti tinkamas sąlygas optimaliausiam ugdymui(si), puoselėjanti tradicijas ir atvira kaitai.
Himnas
Mokyklos himną “Vardų dainelė” 2002 m. sukūrė kompozitorius Leonidas Abaris.

(taškelių vietoje – kiekvienos klasės surimuoti mokinių vardai)
…………..,……………..,…………….,
…………..,……………..,……………., 
…………..,……………..,…………….,
…………..,……………..,……………., 

Mokykla – tai aš ir tu,
mokykla – tai mes visi kartu,
Jei gėles auginsime širdy -mokykla,
mokykla bus labai graži !
Lietuva – tai aš ir tu, 
Lietuva – tai mes visi kartu,
Jei gėles auginsime širdy – mokykla,
mokykla bus labai graži!

…………..,……………..,…………….,
…………..,……………..,……………., 
…………..,……………..,……………., 
…………..,……………..,…………….,

Mokykla – tai aš ir tu…
Mokyklos istorija
Mokyklos pastatas pastatytas 1982 metais. Šiose patalpose net 10 metų veikė vaikų darželis.
1992 metų rugsėjis čia sukvietė pradinukus iš šalia gyvavusios vidurinės mokyklos.
Mokykla dirbo dviem pamainomis. Mokykloje buvo 22 klasės. Mokėsi apie 500 mokinių.
Mokyklą įkūrė ir jai beveik metus vadovavo direktorė Bronislava Miknevičienė.
Dvejus metus direktore dirbo Birutė Aleknaitė, trejus – Lionė Gaidelienė.
Nuo 1998 metų mokyklai vadovauja Diana Slepakovienė.
Nuo 2006 metų mokiniai mokosi vienoje pamainoje.
2006 metais mokykloje įsteigta pirmoji Lietuvoje klasė mokiniams, turintiems elgesio ir
emocijų sutrikimų.
Misija
     Mokykla, teikdama kokybišką pradinį išsilavinimą, kurdama šiuolaikišką ir saugią mokymosi aplinką, siekia atskleisti vaiko kūrybines galias, moko jį pažinti, atrasti ir pasirinkti.
Ugdymas
    2018-2019 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi birželio 4 d. Mokslo metai pagal pradinio ugdymo programą mokyklos tarybos sprendimu (Mokyklos taryboje 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Protokolo Nr. MT-02) skirstomi pusmečiais:
I pusmetis – rugsėjo 1 d. – sausio 15 d.
II pusmetis – sausio 16 d. – birželio 4 d.
    Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.
Mokyklos rekvizitai
Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
Mokyklos kodas: 191713384
Adresas: Šeškinės g. 15, LT-07153 Vilnius
Tel./faks. (8-5) 2468767, 2468281
Mokyklos tipas – bendrojo lavinimo mokykla.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Direktorė - Diana Slepakovienė.
Mokykloje vykdyti projektai, akcijos
*  „Moksleivių pažangos vertinimas ugdymo procese“ (2000-2004 m.)
*  Priklausomybių prevencija-atsparumo įgūdžiai vaikams ir jaunimui (Paramos vaikams centras) (2003-2005m.)
*  „Mūsų Ramovės metai – senosios baltų kultūros metai pradinėje mokykloje“ (2002-2003 m.m.)
*  „Papildomas ugdymas pradinėje mokykloje – kūrybinių bandymų erdvė“ (2003-2004 m.m.)
*  Bendruomenės šventė „Keturi vaikystės vėjai“ (2004-2005 m.m.)
*  Vokietijos Rostoko projektas „Gamtamokslinis ugdymas mokykloje“ (2004-2009 m.)
*  „Susipažinkime su Europos sąjungos valstybėmis“ (2006-2007 m.m.)
*  „Mes – prieš žalingus įpročius“ (2007-2008 m.m.)
*  „Vilnius buvo, yra ir bus“ (2008-2009 m.m.)
*  „Patyčioms – ne!“ (2009-2010 m.m.)
*  „Jei turi teisių, turi ir pareigų“ (2010-2011 m.m.)
*  „Pradžiugink medį“ (nuo 2010-2011 m.m. iki 2014-2015 m.m.)
*  „Advento belaukiant“ (2010-2011 m.m.)
*  „Sėjame gerumą“ (2010-2011 m.m.)
*  Nuo 2010 m. (kasmet) organizuojama akcija „Gerumo savaitė“
*  Nuo 2010 m. (kasmet) organizuojama akcija „Šypsenėlė“ (mokinių elgesio kultūrai ugdyti)
*  Nuo 2011 m. mokykla dalyvauja Vilniaus miesto VŠĮ „Vaikų labui“ inicijuotoje akcijoje „Savaitė be patyčių“
*  „Visi vienodi, visi skirtingi“ (2011-2012 m.m.)
*  Nuo 2011 m. (kasmet) organizuojamos „Pirmokų krikštynos”
*  „20-mečio sodas“ (2012-2013 m.m.)
* „Draugiškas internetas“ (2013-2014 m.m.)
* „Sportuoju-ugdau valią“ (2014-2015 m.m.)
* „Pasimatuok profesiją“ (2015-2016 m.m.) 
* „Susipažink, sportuok ir tobulėk“ (2016-2017 m.m.) 

     Nuo 2018 m. mokyklos veikla pradėta planuoti kalendoriniais metais. „Mokykloje vykdyti projektai, akcijos“, „Mokyklos organizuoti renginiai Vilniaus miesto, respublikos mokiniams ir mokytojams, svečiams iš užsienio“ ir „Mokyklos mokinių dalyvavimas miesto ir respublikos renginiuose“ fiksuojami veiklos plano ataskaitose (pridedama).
Mokyklos organizuoti renginiai Vilniaus miesto, respublikos mokiniams ir mokytojams, svečiams iš užsienio
* 2005 m. dalyvavome edukaciniame projekte „Statykime operą”. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje mūsų mokyklos mokytojai ir mokiniai pastatė operą „Kabakšt kabaldakšt“.
* Nuo 2006 m. (kas dvejus metus) mokykloje organizuojama Vilniaus m. pradinių klasių mokinių lėlių teatrų šventė „Medinis arkliukas“.
* 2007 m. vyko Vilniaus m. pradinių klasių mokytojų ir mokinių karpinių paroda „Lietuvos šalelė“, skirta B. Brazdžionio gimimo 100-osioms metinėms paminėti. 
*  2007 m. organizuota metodinė diena Marijampolės apskrities pradinių klasių mokytojams (LPUPA nariams), Kauno miesto pradinių mokyklų vadovams. 
* 2008 m. organizuota metodinė diena Vaiko raidos centro vaikų psichiatrijos skyriaus specialistams, Kėdainių specialiosios mokyklos administracijai ir švietimo pagalbos specialistams.  
* 2009 m. vyko Vilniaus m. pradinių klasių mokinių ir mokytojų darbų paroda, panaudojant antrines žaliavas „Neišmesk, bet panaudok!“.
* 2010 m. organizuota metodinė diena Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams, Vilniaus miesto socialiniams pedagogams.  
* Nuo 2010 m. (kasmet)  organizuojama Vilniaus m. pradinių klasių mokinių medžių puošimo šventė „Pradžiugink medį“.
*  2011 m. mokykloje organizuota LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos 2011-2013 m. edukacinės programos konferencija „Švietimo paslaugų kokybės bendro lavinimo mokyklose vaikams su specialiaisiais poreikiais tobulinimas”.
* 2011 m. vyko Vilniaus miesto 1-4 kl. meninio skaitymo konkurso 2 etapas.
* 2012 m. vyko Vilniaus miesto lietuvių kalbos olimpiada 3-4 klasių mokiniams.
* Nuo 2013 m. (kasmet) organizuotos šventės „Ieškome lobių“ Vilniaus Šeškinės mikrorajono priešmokyklinių grupių vaikams.
* Nuo 2013 m. kasmet organizuojama Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių, lankančių etikos pamokas, viktorina „Esu tolerantiškas“, skirta tolerancijos dienai paminėti.
*  2013 m. organizuota metodinė diena Vilkaviškio rajono pagalbos mokiniui specialistams.  
* 2013 m. skaitytas pranešimas ir pristatytas stendinis pranešimas LEU tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, edukacija: nuo atskirties įtraukties link“. 
* 2014 m. organizuotas Vilniaus m. 3-4 klasių mokinių diktanto konkursas „Diktanto meistras”.
* 2014 m. organizuota metodinė diena Jonavos rajono švietimo pagalbos specialistams ir mokytojams.
* 2015 m. organizuota metodinė diena Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjui, pedagoginės psichologinės tarnybos ir mokyklų administracijos atstovams.
* 2015 m. skaityti pranešimai konferencijose: 1. „Kūrybiškas pasakų pritaikymas ugdymo procese” (organizatoriai Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas”  ir VšĮ „Vaikų ugdymas”). Pranešimas „Augame su pasaka”. 2. „Darbas su specialiųjų poreikių vaikais. Pasidalinimas gerąją patirtimi” (organizatoriai Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas bei Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis). Pranešimai: „Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo  mokykloje“ ir „Ugdymo proceso organizavimas mokiniams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų“.  3. „Šypsausi – esu sveikas ir laimingas” (organizatorius Vilniaus Naujininkų mokykla). Stendinis pranešimas „Žaisdami formuojame sveiką gyvenimo būdą”. 
* nuo 2015 m. (kasmet) organizuojami šalies 1-5 klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų festivaliai „Advento tyloje‘‘, kurie vyksta Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčioje. 
* 2015 m. muzikos mokytojo dr. E. Veličkos vestos atviros pamokas muziką studijuojantiems Vokietijos studentams iš Hochschule für Musik Würzburg (aukštosios muzikos mokyklos) ir jų dėstytojams.
* 2016 m. organizuota metodinė diena „Gerosios patirties sklaida ugdant mokinius, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimų“ Jonavos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistams ir mokyklos-darželio „Bitutė“ kolektyvui. 
* 2016, 2017, 2018 m. organizuota Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada.
* 2016 m. pristatytas stendinis pranešimas „Įtraukiojo  ir neformalaus ugdymo pasiekimai, kuriais didžiuojamės“ (LEU vykusioje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“).   
* 2016 m. Vilniaus m. savivaldybėje skaitytas  pranešimas  „Saugios aplinkos kūrimas ugdant elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus“ (Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos organizuotoje konferencijoje „Mūsų mokykla: saugią atmosferą kuriame kartu“). 
* 2017 m. organizuota metodinė diena „Gerosios patirties sklaida ugdant mokinius, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimų“  Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams.
* 2017 m. organizuota metodinė diena „Gerosios patirties sklaida sprendžiant integruotų specialiųjų poreikių mokinių ugdymo problemas mokykloje“ Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinės mokyklos mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams.
* 2017 m. pasidalinta patirtimi apie vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymą su užsienio valstybių studentais ir dėstytojais, partnerių teisėmis dalyvaujančiais Erasmus+ strateginių partnerysčių programos  projekte „Inclusive Education in Early Childhood: Developing Good Practices“. 
* 2017 m. bendradarbiaujant su VPPT mokykloje organizuota konferencija „Specialioji klasė bendrojo ugdymo mokykloje. Pagalba vaikui?“, skirta specialiosios klasės įsteigimo 10-mečiui paminėti. 
* nuo 2017 m. (kasmet) bendradarbiaujant su Vilniaus Balsių progimnazija LEU koncertų salėje organizuojami respublikiniai festivaliai „Virš vaivorykštės“. Festivalis skirtas kompozitorės Neringos Lapinskienės kūrybai puoselėti. 
Mokyklos mokinių dalyvavimas miesto ir respublikos renginiuose
* Lėlių teatras „Šeškiukai“ dalyvavo: Aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventėje „Molinuko teatras“ (2005 m.); Lietuvos lėlių teatrų šventėje Kaune (2006 m.); Tarptautiniame lėlių teatrų festivalyje „Šypsosi lėlės ir vaikai“ (2006 m.); Lietuvos lėlių teatrų šventėje „Karūna“ (kasmet nuo 2006 m.); Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių lėlių teatrų šventėje „Medinis arkliukas“(nuo 2006 m. kas dvejus metus); dienos centre „Atgaiva“ (2016 m.). 2014 m. už lėlių teatro meno puoselėjimą, kūrybišką, nuoširdų darbą su vaikais, teatro veiklos 20–čio proga „Šeškiuko“ įkūrėjoms ir vadovėms, įteikta Vilniaus m. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento padėka. 
* Lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Sukutis“ ir Renesanso šokių kolektyvas „Arcus“ dalyvavo moksleivių menų festivalio „Džiaukimės drauge“ baigiamajame koncerte „Siemens“ arenoje (2006 m.); tarptautiniame šokių festivalyje „Šoku tau“ Mažeikiuose (2007 m.); visuotinėje dainų šventėje „Būties ratu“ (2007 m.); „Pilies festivalyje“ (kasmet nuo 2009 m.); tradicinėje „Šokių fiestos“ šventėje (Švenčionių raj. Pabradės meno mokykla) (2011 m.); X nacionaliniame vaikų ir jaunimo teatralizuotame muzikos projekte „Mes pasaulis“ (finalas „Forum Palace“) (2012 m.); Moksleivių dainų šventėje  „Mūsų vardas – Lietuva“ (2012 m.); šokių šventėje-konkurse „Metų perliukas – 2013“ (2013 m.); liaudiškų šokių festivalyje „Žilvitis“ (2013 m.); Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos iškilmingoje vėliavų pakėlimo ceremonijoje S. Daukanto aikštėje prie Prezidentūros rūmų(2013 m.); Valdovų rūmų atidarymo ceremonijoje (2013 m.); Dainų šventėje „Čia – mano namai“ (2014 m.); Helsinkio Manerheimo vaikų gerovės sąjungos namuose (2015 m.); Marijampolės kolegijos organizuotame Respublikiniame festivalyje „Šokio korys“ (2015 m.); Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti koncerte Latvijos Tervetės gamtos parke (2015 m.); LEU „Menų diena“ (LEU šokio pedagogikos studentų baigiamųjų kūrybinių darbų pristatymas) (2015 m.); Istorinio šokio dienoje „Polonezo ritmu“ Valdovų rūmuose (2015 m.); „Poezijos pavasaris 2015“ baigiamajame renginyje Vilniaus universiteto Sarbievijaus kieme (2015 m.); „Amatų diena“   Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijoje (2015 m.), dienos centre „Atgaiva“ (2016 m.),  Vilniaus Žemynos progimnazijoje vykusiame renginyje, skirtame M. O. Oginskio 250-osioms metinėms paminėti (2016 m.),  Vilniaus Antavilių pensionate (2016 m.), Punsko  Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje (2016 m.); Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tu mums – viena“ (2016 m.); koncertinė kelionė į Laplandiją  (2017 m.); festivalyje „Fantazijos akimirkos“ Vilniaus „Ateities“ mokykloje (2017 m.); respublikiniame šokių festivalyje „Nupinsim šokių pynę“ Simono Daukanto progimnazijoje (2017 m.); dalyvavo LEU IV kurso šokio pedagogikos studentų baigiamųjų darbų pristatyme (2017 m.); tarptautinės šokio dienos koncerte „Šokis mus vienija 2017“ Vilniaus Balsių progimnazija (2017 m.); koncertavo Lenkijoje, Vidugirių lietuviškoje mokykloje (2017 m.); koncertavo Latvijoje, Lietuvių bendruomenės mokykloje (2017 m.).
* Mokyklos sportininkai kasmet dalyvauja Vilniaus m. mokinių sporto žaidynių „Kvadrato“ ir „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“   varžybose bei tampa prizininkais. Pirmoji nugalėtojų  taurė buvo iškovota  1996 metais. Sportininkų pasiekimai: 47 – osios moksleivių spartakiados „Drąsūs, stiprūs, vikrūs” nugalėtojai, 57 – ųjų   mokinių sporto žaidynių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ nugalėtojai, 58 – ųjų  mokinių sporto žaidynių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ nugalėtojai. 2007 m. Vilniaus m. mokinių sporto žaidynėse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ mokyklos komanda tapo  1 – osios vietos laimėtojais ir atstovavo Vilniaus miestą Lietuvos zoninėse varžybose bei laimėjo  1 – ąją vietą. Vilniaus m. meras Juozas  Imbrasas už nuoširdumą, supratimą, paramą ir bendradarbiavimą skatinant kūno kultūrą ir sportą tarp Vilniaus miesto moksleivių  garbės raštais apdovanojo direktorę ir būrelio vadoves. 2012 m. Vilniaus m. mokinių sporto žaidynėse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“  komanda tapo 1 – osios vietos laimėtoja. 2015-2016 mokslo metais Vilniaus m. mokinių sporto žaidynėse  ir Lietuvos zoninėse varžybose „Kvadrato“  komanda tapo nugalėtoja. Tai buvo pirmas kartas, kada Vilniaus miesto komanda pasiekė tokių ženklių rezultatų „Kvadrato“ varžybose.
* Pop choras „Garsiukai“ dalyvavo edukaciniame projekte „Statykime operą” (Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje pastatė operą „Kabakšt kabaldakšt“, 2005 m.), X nacionaliniame vaikų ir jaunimo teatralizuotame muzikos projekte „Mes pasaulis“ (finalas „Forum Palace“) (2012 m.), VII-ame tarptautiniame populiariosios dainos festivalyje „Baltumo šventė 2013“ (2013 m.); šalies 1-5 klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų festivalyje „Advento tyloje“ (nuo 2015 m.), kuris vyko Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčioje; Vilniaus miesto jaunučių chorų festivalyje „Šviesa“, kurį organizavo Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija (2016 m.); koncerte skirtame „Vaikų ginimo dienai“ paminėti, kurį organizavo Vilniaus Algirdo muzikos mokykla (2016 m.). 
Šokių grupė „Džaivas“ dalyvavo respublikiniame šokių  konkurse „Šypsenų vaivorykštė“ (2016, 2017 m.); respublikiniame šokių  kompozicijų konkurse-festivalyje „Trakų pavasaris“ (2017 m.); šokių konkurse „Pinavijos žiedai“ (2017 m.).
* Futbolo būrelis dalyvavo masinio futbolo  pradinių mokyklų  turnyre „Pradinukų futbolo lyga“, kurį organizavo Lietuvos futbolo federacija (2017 m.).
* 2008 m. gauta LR Seimo narės V. Blinkevičiūtės padėka už dalyvavimą Šeškinės ir Viršuliškių seniūnijų kūrybos darbų parodos LR Seime atidarymo šventėje.
* 2012 m. gauta LR Seimo nario A. Ažubalio padėka už dalyvavimą Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinėje mokykloje organizuotame Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimo dienos minėjime.
* 2016 m. LEU rektorius akad. Algirdas Gaižutis įteikė padėką mokyklos direktorei D. Slepakovienei už pagalbą ugdant universiteto studentus, už dažną dalyvavimą studijų programų tarptautiniuose vertinimuose, dalyvavimą Švietimo vadybos ir lyderystės nuolatinių studijų  programos magistrų baigiamųjų darbų gynimo vertinime.
* 2017 m. gauta LR Ūkio ministro Virginijaus Sinkevičiaus padėka už dalyvavimą jo organizuotoje parodoje, skirtoje Vasario 16-ai ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo Kovo 11-osios dienoms paminėti. 
* 2017 m. specialiosios klasės mokytoja D. Maminskienė nominuota inovatyviausio mokytojo vardui.
Prioritetai
1. Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas orientuotas į Geros mokyklos koncepciją.             
2. Gyvenimo įgūdžių formavimas atsižvelgiant į nūdienos saugios ir sveikos gyvensenos poreikius.