Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) KONSULTAVIMO GRAFIKAS
Gerb. tėveliai, 
jei norėtumėte aptarti vaikų ugdymosi pasiekimus, pažangos ar elgesio klausimus, mokytojai ir pagalbą mokiniui teikiantys specialistai kviečia Jus susitikti žemiau nurodytu laiku. Susitikimo laiką, trukmę ir kt. prašome iš anksto suderinti su konkrečiu mokytoju ar  pagalbą mokiniui teikiančiu specialistu  per e.dienyną (dienynas.eduka.lt).
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
   Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje paskirtis – padėti mokyklai užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi.      
   Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje koordinuoja:                    
                       direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Džiavečkienė,                    
                       socialinė pedagogė Daiva Bagdonienė,                    
                       psichologė Ieva Matulionienė. 
„Vaikų linijos“ internetiniame puslapyje pateiktos informacijos nuorodos apie patyčias
Žemiau „Vaikų linijos“ internetiniame puslapyje pateiktos informacijos nuorodos apie patyčias:
 - visa informacija mokyklos darbuotojams apie patyčias (sampratą, el.patyčias, formų, vaidmenų aprašymą bei kylančius sunkumus): http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias/ 
 - galimos patyčių prevencinės veiklos:
   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/
 - veiklos klasėse:
   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/veiklos-klasje/ 
 - mokyklos bendruomenės įtraukimas, sprendžiant patyčias:       http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/kaip-traukti-visa-mokyklos-bendruomene/
 - patarimai, kaip bendradarbiauti su tėvais
   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/bendradarbiavimas-su-tvais/
 - patyčių situacijų sprendimo galimybės:
   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/
 - reagavimo į patyčias principai
   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimo-patycias-principai/ 
 - pokalbio su nukentėjusiuoju gairės:
   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-nukentjusiu-vaiku-gairs/ 
 - kaip įtraukti patyčių stebėtojus:
   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-traukti-patyci-stebtojus/ 
 - reagavimas į el. patyčias:
   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimas-elektronines-patycias/
 - pokalbiai su vaikų tėvais:
   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbiai-su-vaik-tvais/ 
 - pokalbio su skriaudėjais gairės:
   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-skriaudjais-gairs/ 
 - kaip padėti vaikams netapti patyčių taikiniais:
   http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-padti-vaikams-netapti-patyci-taikiniais/  
 - informacinė medžiaga (knygos, lankstinukai, plakatai), kurią galima parsisiųsti, atsispausdinti, naudoti: http://bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/metodine-medziaga2-1/   
    Informacija tėvams: http://www.bepatyciu.lt/tevam
Vaiko gerovės komisija
      Kurkime „…džiaugsmo mokyklą, kad nė vienas vaikas joje praleistų metų nelaikytų prarastu savo gyvenimo pavasariu…”(E. Kjaergard, R. Martinėnienė)

* Siekia, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje. 
* Organizuoja įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas bendruomenei aktualiomis temomis. 
* Analizuoja mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 
* Dalyvauja įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose. 
* Organizuoja pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą. 
* Atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą. 
* Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 
* Vykdo krizių valdymą mokykloje. 

Komisijos sudėtis:
Pirmininkė – direktorės pavaduotoja ugdymui Regina Petkevičienė;
Pirmininko pavaduotoja – direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Džiavečkienė;
Komisijos sekretorė – pradinių klasių mokytoja Zita Kuzmienė.

Nariai:
Živilė Paulauskaitė – psichologė;
Žydra Jackūnienė – logopedė;
Agnė Kriščiūnaitė – socialinė pedagogė;
Daiva Bagdonienė – socialinė pedagogė;
Daiva Maminskienė – pradinių klasių mokytoja;
Rimtė Urbaitė – pradinių klasių mokytoja;
Lina Štelmokaitienė – mokinių sveikatos priežiūros specialistė. 
Prisegti failai
Mokiniams pagalbą teikiantys specialistai
SOCIALINIS PEDAGOGAS
* Konsultuoja, informuoja mokinius, tėvus, pedagogus.
* Teikia pagalbą mokiniams, sprendžiant saugumo, užimtumo, elgesio problemas.
* Padeda šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos.
* Padeda įveikti mokymosi sunkumus.
* Rengia socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus mokiniams, bendradarbiaujant su klasių auklėtojais.
* Rengia informacinius stendus, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius.
* Bendradarbiauja su vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos, nepilnamečių tarnybomis, sveikatos priežiūros įstaigomis.
* Rengia ir vykdo įvairius prevencinius projektus ir programas. 
PSICHOLOGAS
* Rūpinasi, kad moksleiviai mokykloje jaustųsi psichologiškai saugūs ir ugdymo procesas vyktų be pašalinių negatyvių trukdymų.
* Nustato moksleivių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti.
* Konsultuoja, atlieka psichologinį įvertinimą ir tiriamąjį darbą.
* Stiprina mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą bendrauti su moksleiviais, turinčiais psichologinių problemų. Šviečia moksleivius, tėvus ir pedagogus vaiko raidos psichologijos klausimais.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:
* Prašo mokinio tėvai (globėjai); 
* Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų) sutikimą; 
* Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba;
* Jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Kada kreiptis į psichologą?
* Yra bendravimo problemų su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais. 
* Turi mokymosi sunkumų.
* Jaučiasi vienišas, nemylimas.
* Kamuoja nerimas, depresija, stresas.
* Konsultacijos yra konfidencialios.
SPECIALUSIS PEDAGOGAS
* Užtikrina vaikų, turinčių ugdymo(si) sunkumų, integraciją ir socialinę adaptaciją.
* Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, seka ir fiksuoja jų pažangą bei psichologinę savijautą. 
* Atlieka moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pedagoginį vertinimą. 
* Teikia mokytojams metodinę pagalbą, supažindina su teisės aktais, reglamentuojančiais specialujį ugdymą. 
* Efektyvina tėvų švietimo politiką.
* Reguliuoja mokymo ir mokymosi krūvių strategiją specialiųjų poreikių mokiniams.
LOGOPEDAS
* Teiktia logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
* Išsiaiškina moksleivių kalbos ir komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis.
* Numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir ugdymo(si) sunkumų įveikimo būdus. 
* Dirba individualiai ir grupėmis su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. 
* Bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais ir kitais mokiniui pagalbą teikiančiais specialistais.
* Konsultuoja tėvus ir pedagogus mokinių ugdymo(si) sunkumų įveikimo klausimais.
MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS
* Ugdo moksleivių asmens higienos ir sveikos gyvensenos įgūdžius. 
* Prižiūri maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą. 
* Įtraukia į sveikatos stiprinimą mokyklos bendruomenę. 
* Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje. 
* Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas. 
* Dalyvauja sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
* Nustato ir koreguoja lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir t.t.). 
* Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą. 
* Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus.
BIBLIOTEKININKĖ
* Vykdo informacines ir edukacines funkcijas.
* Komplektuoja, tvarko, saugo ir populiarina fondą visose įmanomose laikmenose.
* Ugdo mokinių informacinius gebėjimus – rasti, kaupti, analizuoti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius.
* Teikia profesinio informavimo paslaugas interneto technologijų priemonėmis.
* Teikia metodinę, informacinę pagalbą mokytojams ir mokiniams.
* Ugdo savarankiškus informacijos paieškos įgūdžius.
* Aktyviai prisideda prie mokyklos tikslų įgyvendinimo.
* Informuoja skaitytojus apie spaudinių ir kitų dokumentų fondą. 

        Teikiamomis paslaugomis naudojasi visa pradinės mokyklos bendruomenė: mokytojai, mokiniai, administracija.