Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
2017-2018 m.m. veiklos įsivertinimas
Atlikto mokyklos veiklos srities „Rezultatai“  įsivertinimo
 išvados   

 1. Dauguma tėvų aptaria su mokytojais individualią savo vaiko mokymosi pažangą, tačiau apie  25%  tėvų teigia, kad su mokytojais individualios vaiko mokymosi pažangos neaptaria.
 2. Tėvų teigimu, dauguma jų individualią savo vaiko mokymosi pažangą stebi ir su vaiku aptaria.
 3. Daugumos tėvų nuomone jų vaikai suvokia, kokių žinių jiems trūksta.
 4. Mokytojų teigimu, jie fiksuoja mokinio mokymosi pasiekimus ir aptaria su mokiniais jų daromą pažangą. 
 5. Mokinių teigimu, jie suvokia, kokių žinių jiems trūksta ir teigia, jog su mokytojais aptaria savo individualią mokymosi pažangą. 
 6. Mokiniams iš esmės sudarytos tinkamos sąlygos bręsti kaip asmenybėms: dauguma mokinių įtraukiami į projektinę veiklą, skatinamas mokinių dalyvavimas įvairaus lygmens konkursuose, palaikoma mokinių savivalda, ugdomos bendrosios kompetencijos (komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, socialinė ) organizuojamose  veiklose bei klasės valandėlėse. 
 7. Ugdant mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos atsiskleidžia veiklose, kurios organizuojamos mokyklos teritorijoje ir už jos ribų.
 8. Daugiau kaip pusė apklausoje dalyvavusių tėvų ir dauguma mokytojų sutinka, kad mokyklos bendruomenė efektyviai išnaudoja el. dienyno galimybes tarpusavio bendradarbiavimui. 
 9. Dauguma apklausoje dalyvavusių mokytojų sutinka, kad mokykla turi savitų ugdymo pasiekimų.
10. Dauguma apklausoje dalyvavusių mokytojų sutinka, kad mokykloje analizuojami apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio rezultatai, sistemingai apmąstoma įvairių mokinių grupių, klasių pasiekimų dinamika ir mokyklos indėlis į mokinių pažangą.
Veiklos kokybės įsivertinimas
  Nuo 2016-2017 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui mokykla vadovaujasi „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika” (2016 m. kovo 29 d. Įsak. Nr.-267)


2014-2015 m.m. veiklos įsivertinimas
      2014-2015 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Pagalba mokiniui“.
2013-2014 m.m. veiklos įsivertinimas
 2013-2014 m.m.pradėtas trečias mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo etapas ir išnagrinėta veiklos   įsivertinimo sritis „Mokyklos kultūra“.
2012-2013 m.m. veiklos įsivertinimas
     2012-2013 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Ugdymas ir mokymasis“.
2011-2012 m.m. veiklos įsivertinimas
        2011-2012 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Mokyklos strateginis valdymas“.
2010-2011 m.m. veiklos įsivertinimas
           2010-2011 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Pasiekimai“.  
Išorės audito vertinimas
     Atlikto 2010 m. kovo 22-26 d. išorės audito vertinimo išvadose nurodyti mokyklos stiprieji veiklos aspektai:
1. Geras mokyklos mikroklimatas (1.1.)
2. Tvarką ir drausmę palaikantys susitarimai aiškūs ir bendruomenei priimtini (1.3.1.)
3. Neformalus mokinių ugdymas, padedantis tenkinti daugumos mokinių saviraiškos poreikius (2.1.5.)
4. Mokytojo aiškinimas ir nurodymai yra tikslūs ir suprantami mokiniams (2.3.3.)
5. Dauguma mokinių yra aktyvūs ir motyvuoti mokymosi dalyviai (2.4.1.)
6. Geri mokinių pasiekimai konkursuose, varžybose ir projektinėje veikloje (3.2.2.)
7. Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymas dalinės integracijos forma (4.3.1.)
8. Bendravimo, informavimo ir bendradarbiavimo su tėvais būdai (4.5.2.,1.1.4)
9. Įsivertinimo išvadų naudojimas, pagrindžiant tarpusavyje derančius mokyklos strateginį planą ir metinę veiklos programą (5.1.3.,5.2.2.)
10. Mokyklos vadovė kompetentinga, iniciatyvi ir demokratiška (5.3.1.)
2009-2010 m.m. veiklos įsivertinimas
           2009-2010 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Pagalba mokiniui“.
2008-2009 m.m. veiklos įsivertinimas
     2008-2009 m.m. pradėtas antras etapas ir išnagrinėta  vidaus audito sritis „Mokyklos kultūra”.
2007-2008 m.m. veiklos įsivertinimas
     Mokykloje 2007-2008 m.m. baigtas 7 pasirinktų sričių giluminis auditas.