Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m.
Mokyklos veiklos srities „Rezultatai“ įsivertinimo
 išvados

1. Daugumos mokytojų nuomone, mokiniai geba dirbti komandoje, kontroliuoti savo veiksmus, elgesį. 
2. Mažiau nei pusės  mokinių tėvų nuomone, imdamiesi naujų užduočių ar darbų, jų vaikai pasitiki savimi ir savo jėgomis.                                                                                                                                        3. Didesnė mokinių tėvų dalis sutinka, kad jų vaikai moka valdyti savo emocijas. 
4.Išnagrinėjus mokyklos svetainėje aprašytus projektus, renginius (Tolerancijos dienos paminėjimas, pagyvenusių žmonių dienos paminėjimas, projektas „Visi skirtingi, visi vienodi“,  ir kt.) matoma, kad mokyklos mokiniai pripažįsta kitų teisę būti kitokiems, nei jie yra, gerbia kitą asmenį ir yra geranoriški. 
5. Mokykla yra parengusi programą ir įsitraukusi į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, mokiniai įvairiomis veiklomis motyvuojami rinktis sveiką gyvenimo būdą. 
6. Mokinių socialumas ugdomas organizuojant įvairius projektus, akcijas. 
7. Siekiant pažinti mokinius vykdomi tyrimai: patyčių paplitimo, 1  klasių mokinių adaptacijos. 
8.Įvairios veiklos, susitikimai, išvykos, įvairių profesijų žmonių vedamos pamokos padeda mokiniams projektuoti savo gyvenimą. 
9. Mokykloje pakankamai dėmesio skiriama mokymui įsivertinti savo žinias ir gebėjimus. Tai patvirtina mokytojų ir tėvų atsakymai anketose. Tai įtakoja mokymosi ūgtį. 
10. Mokiniai, įsivertindami, įgyja veiklos planavimo įgūdžių, gali planuoti veiksmingą mokymąsi, siekiant tolimesnės pažangos. 
11. Mokymosi planavimas grindžiamas aiškiu mokymosi tikslų ir uždavinių supratimu. 
12. Planuojant labai svarbu atsižvelgti į mokinio individualius poreikius, pasiekimų lygį, mokymosi stilius ir polinkius. 
13. Mokyklos (mokytojo) tikslas – ne perteikti kuo daugiau žinių, o ugdyti ir brandinti mokinio asmenybę, padėti jam pasiruošti mokymuisi visą gyvenimą,  išmokyti mokytis ir išugdyti norą tobulėti. 
14. Mokyklos pasirinkta strategija ir metodai padeda mokytis  ir siekti pažangos. 
15. Didesnė dalis tėvų ir dauguma mokytojų mano, kad  mokykla turi savitų ugdymo pasiekimų. 
16. Didžioji dalis tėvų yra patenkinti savo vaiko mokymosi rezultatais. 
17. Visi mokytojai sutinka, kad mokykloje analizuojami apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio rezultatai. 
18. Visi mokytojai sutinka, kad ugdymo turinys, mokymosi priemonės ir metodai koreguojami, naudojantis turima vertinimo informacija. 
19. Visi mokytojai sutinka, kad mokykloje kiekvieno mokinio bendrųjų gebėjimų pažanga yra pastebima ir įvertinama. 
20. Dauguma mokytojų sutinka, kad sistemingai apmąstoma mokinių, klasių pasiekimų dinamika. 21. Visi mokytojai sutinka, kad mūsų mokykla tinkamai parengia mokinius tolesniam mokymuisi. 
22. Dauguma mokytojų sutinka, kad mokyklos bendruomenė efektyviai išnaudoja el. dienyno galimybes tarpusavio bendravimui.

Rekomendacijos

1. Sudaryti daugiau galimybių mokyklos bendruomenei siūlyti ir įgyvendinti  iniciatyvas. 
2. Vykdyti veiklas, kurios padėtų ugdyti mokinių laiko planavimo supratimą. 
3. Organizuoti veiklas, atskleidžiančias asmenybės unikalumą, ugdančias pasitikėjimą savo jėgomis.
4. Tėvų susirinkimų, individualių pokalbių metu daugiau dėmesio skirti tėvų švietimui apie mokinio pasiekimų ir pažangos įsivertinimo reikšmę ugdymui. 
5. Konsultuoti tėvus apie vaikų gebėjimo veikti naujose, nestandartinėse situacijose ugdymą. 
6. Periodiškai analizuoti vaiko ugdymosi pažangą. 
7. Skirti daugiau dėmesio mokymui įsivertinti savo žinias ir gebėjimus. 
8. Sudaryti daugiau galimybių sistemingai apmąstyti mokinių, klasių pasiekimų dinamiką. 
9. Skirti daugiau dėmesio savitų ugdymo pasiekimų stiprinimui. 
10. Efektyvinti mokyklos bendruomenės naudojimąsi el. dienyno galimybėmis tarpusavio bendravimui.
Veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m.
Atlikto mokyklos veiklos srities  „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ įsivertinimo  
išvados

1. Daugumos mokytojų nuomone, mokiniai geba savarankiškai susirasti reikiamą informaciją, klausti ir paprašyti pagalbos. 
2. Mokiniai geba aptarti ir įsivertinti savo mokymąsi. 
3. Pamokų metu mokomasi sieti, suvokti, patikrinti savo supratimą nuolat grįžtant prie išmoktų dalykų.
4. Dauguma mokytojų mano, kad mokiniai geba mokytis bendradarbiaujant.      
5. Mokiniai geba išsakyti savo mintis, išklausyti kitus, klausti, diskutuoti, ginti savo nuomonę. 
6. Mokinių įsivertinimas vykdomas sistemingai. 
7.Mokykloje naudojami įsivertinimo būdai ir metodai ugdo pozityviąsias mokinių vertybes, skatina kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį. 
8. Nors mokytojai skatina mokinius bendradarbiauti, tačiau tik dalis mokinių sulaukia pagalbos ir palaikymo iš bendraklasių. 
10. Mokiniams sudaromos sąlygos ir galimybės siekti daugiau ir įgyvendinti kūrybines idėjas.

Rekomendacijos

1. Sudaryti daugiau galimybių mokiniams gebėti aptarti ir įsivertinti savo mokymąsi. 
2. Stiprinti mokinių gebėjimą mokytis bendradarbiaujant. 
3. Skatinti mokinius labiau išsakyti savo mintis, išklausyti kitus, klausti, diskutuoti, ginti savo nuomonę.
4. Stiprinti mokinių gebėjimą aptarti ir įsivertinti mokymosi gebėjimus bei pasiekimus  kartu su tėvais. 5. Skatinti mokinių bendradarbiavimą, mokėjimą džiaugtis savo ir draugų pasiekimais. 
6. Ugdymo procese dažniau taikyti integruoto mokymo veiklas. 
2017-2018 m.m. veiklos įsivertinimas
Atlikto mokyklos veiklos srities „Rezultatai“  įsivertinimo
 išvados   

 1. Dauguma tėvų aptaria su mokytojais individualią savo vaiko mokymosi pažangą, tačiau apie  25%  tėvų teigia, kad su mokytojais individualios vaiko mokymosi pažangos neaptaria.
 2. Tėvų teigimu, dauguma jų individualią savo vaiko mokymosi pažangą stebi ir su vaiku aptaria.
 3. Daugumos tėvų nuomone jų vaikai suvokia, kokių žinių jiems trūksta.
 4. Mokytojų teigimu, jie fiksuoja mokinio mokymosi pasiekimus ir aptaria su mokiniais jų daromą pažangą. 
 5. Mokinių teigimu, jie suvokia, kokių žinių jiems trūksta ir teigia, jog su mokytojais aptaria savo individualią mokymosi pažangą. 
 6. Mokiniams iš esmės sudarytos tinkamos sąlygos bręsti kaip asmenybėms: dauguma mokinių įtraukiami į projektinę veiklą, skatinamas mokinių dalyvavimas įvairaus lygmens konkursuose, palaikoma mokinių savivalda, ugdomos bendrosios kompetencijos (komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, socialinė ) organizuojamose  veiklose bei klasės valandėlėse. 
 7. Ugdant mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos atsiskleidžia veiklose, kurios organizuojamos mokyklos teritorijoje ir už jos ribų.
 8. Daugiau kaip pusė apklausoje dalyvavusių tėvų ir dauguma mokytojų sutinka, kad mokyklos bendruomenė efektyviai išnaudoja el. dienyno galimybes tarpusavio bendradarbiavimui. 
 9. Dauguma apklausoje dalyvavusių mokytojų sutinka, kad mokykla turi savitų ugdymo pasiekimų.
10. Dauguma apklausoje dalyvavusių mokytojų sutinka, kad mokykloje analizuojami apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio rezultatai, sistemingai apmąstoma įvairių mokinių grupių, klasių pasiekimų dinamika ir mokyklos indėlis į mokinių pažangą.
Veiklos kokybės įsivertinimas
  Nuo 2016-2017 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui mokykla vadovaujasi „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika” (2016 m. kovo 29 d. Įsak. Nr.-267)


2014-2015 m.m. veiklos įsivertinimas
      2014-2015 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Pagalba mokiniui“.
2013-2014 m.m. veiklos įsivertinimas
 2013-2014 m.m.pradėtas trečias mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo etapas ir išnagrinėta veiklos   įsivertinimo sritis „Mokyklos kultūra“.
2012-2013 m.m. veiklos įsivertinimas
     2012-2013 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Ugdymas ir mokymasis“.
2011-2012 m.m. veiklos įsivertinimas
        2011-2012 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Mokyklos strateginis valdymas“.
2010-2011 m.m. veiklos įsivertinimas
           2010-2011 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Pasiekimai“.  
Išorės audito vertinimas
     Atlikto 2010 m. kovo 22-26 d. išorės audito vertinimo išvadose nurodyti mokyklos stiprieji veiklos aspektai:
1. Geras mokyklos mikroklimatas (1.1.)
2. Tvarką ir drausmę palaikantys susitarimai aiškūs ir bendruomenei priimtini (1.3.1.)
3. Neformalus mokinių ugdymas, padedantis tenkinti daugumos mokinių saviraiškos poreikius (2.1.5.)
4. Mokytojo aiškinimas ir nurodymai yra tikslūs ir suprantami mokiniams (2.3.3.)
5. Dauguma mokinių yra aktyvūs ir motyvuoti mokymosi dalyviai (2.4.1.)
6. Geri mokinių pasiekimai konkursuose, varžybose ir projektinėje veikloje (3.2.2.)
7. Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymas dalinės integracijos forma (4.3.1.)
8. Bendravimo, informavimo ir bendradarbiavimo su tėvais būdai (4.5.2.,1.1.4)
9. Įsivertinimo išvadų naudojimas, pagrindžiant tarpusavyje derančius mokyklos strateginį planą ir metinę veiklos programą (5.1.3.,5.2.2.)
10. Mokyklos vadovė kompetentinga, iniciatyvi ir demokratiška (5.3.1.)
2009-2010 m.m. veiklos įsivertinimas
           2009-2010 m.m. išnagrinėta veiklos įsivertinimo sritis „Pagalba mokiniui“.
2008-2009 m.m. veiklos įsivertinimas
     2008-2009 m.m. pradėtas antras etapas ir išnagrinėta  vidaus audito sritis „Mokyklos kultūra”.
2007-2008 m.m. veiklos įsivertinimas
     Mokykloje 2007-2008 m.m. baigtas 7 pasirinktų sričių giluminis auditas.